Dil - Langauge - Sprache: Türkçe - Deutsch - English

 

Almanca Mütercim -Tercümanlık Lisans Programı

 

Dört yıllık lisans programı sonunda öğrenciler bölümden Mütercim-Tercüman mesleki unvanıyla mezun olurlar.

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur. 

Dört yıllık Almanca- Mütercim Tercümanlık lisans programında çeviribilim araştırma ve uygulama alanlarının disiplinlerarası yapısı nedeniyle farklı disiplinlerle etkileşim baz alınmıştır. Öğrencileri ilk iki yıl yazılı ve sözlü çeviri alanlarında uzmanlaşmaya yönlendirmek amacıyla her iki alanın dersleri tüm öğrenciler için zorunlu olarak verilmiştir. Bunun yanında öğrencilerin mezuniyet sonrası karşılaşacakları mesleki zorluklara hazırlanması için bölüm ve sektör bağlantısının kurulması amacıyla staj programı tasarlanmıştır.

Mütercim Tercümanlık Bölümü mezunları için çeşitli kamu kuruluşlarında (TRT, Dışişleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı vb.), yayınevleri, magazin dergileri, gazeteler, film stüdyoları ve uluslararası kuruluşlarda iş olanakları bulunmaktadır. Ayrıca sözlü çeviri alanında eğitimlerini tamamlayan mezunların tıp, otomotiv, hukuk çevirisi gibi alanlarda uzmanlaşmaları durumunda sektörde konferans çevirmeni olarak çalışabilirler. Pedagoji sertifikası alanlar öğretmenlik yapabilirler. Mütercimler özel büro açarak kendi çalışma alanlarını yaratabilirler.

Almanca Mütercim-Tercümanlık Yüksek Lisans Programı

Programın Amacı

 Mütercim-Tercümanlık Alanında yürütülen akademik çalışmalara bir bilimsel bakış açısı kazandırmak.

 Kamu kurumları ve özel sektörde mütercim-tercüman olarak çalışan kişilerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek, ve çeşitli  alanlarda uzmanlaşmayı sağlamak.

 Kuramsal bilgi üretimine katkıda bulunarak, yeni bir çalışma alanı olan mütercim-tercümanlık alanında çalışma yürütecek  araştırmacılara kuramsal bilgi ve akademik çalışma ilkelerini kazandırmaktır.

 Sözlü ve yazılı çeviriyi geliştirici kuramsal çalışmalar ve uygumalar yapmak.

 Akademik çalışmaları sürdürmek isteyen öğrencilere mütercim-tercümanlık alanında bilgi ve beceri ve gelişim olanaklarını  sağlamak.

Bu bağlamda, programın amacı, doğru bilgi ve becerilerle donanmış disiplinlerarası ve özel alanlarda uygulanması gereken stratejileri kullanarak çeviri yapan, çeviri projelerinde bireysel ya da ekip olarak görev ve sorumluluk alabilen, mesleki etik değerlere saygılı, farklı ortam ve koşullarda çeviri becerisini kullanabilen uzman çevirmenler yetiştirmektir.

 

Kabul Koşulları

 Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday  öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi,  adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve internet kayıt ortamında sağladıkları aday numarası ile birlikte enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki adaylar Üniversitenin Yabancı Diller bölümünde yabancı dil sınavına alınırlar. Üniversitelerarası Kurulca geçerli sayılan Almanca dilinde yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Yabancı dil sınavını başarı ile geçen adaylar, aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır. Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.

 

 

İngilizce Mütercim-Tercümanlık Lisans Programı

İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı kapsamında dersler Türkçe ve İngilizce dil çiftlerinde yürütülmektedir. İleri düzeyde ingilizce bilgisi ön koşul olarak sunulmaktadır.

İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı öğrencilerinin ÖSYM tarafından uygulanan sınava İngilizce dilinden girmeleri zorunludur. Üniversite tarafından uygulanan İngilizce yeterlilik sınavında başarılı olan öğrenciler doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Başarılı olamayan öğrencilere bir yıl süreli zorunlu Almanca Hazırlık Programı uygulanır. 4 yıllık lisans eğitimi süresince, sözlü ve yazılı çeviri becerilerini geliştirmek üzere eğitim verilmektedir. Öğrencilerin, 3. yılın sonunda uygulanan sınav ile başarı durumuna göre sözlü ve yazılı çeviri alanlarından birisinde uzmanlaşmaları amaçlanmaktadır.

İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalında kayıtlı öğrenciler için de zorunlu ikinci yabancı dil (Almanca) bulunmaktadır. Ancak öğrenciler bu dillerde sözlü ve yazılı çeviri yapma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Mütercim Tercümanlık Bölümü mezunları için çeşitli kamu kuruluşlarında (TRT, Dışişleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı vb.), yayınevleri, magazin dergileri, gazeteler, film stüdyoları ve uluslararası kuruluşlarda iş olanakları bulunmaktadır. Ayrıca sözlü çeviri alanında eğitimlerini tamamlayan mezunların tıp, otomotiv, hukuk çevirisi gibi alanlarda uzmanlaşmaları durumunda sektörde konferans çevirmeni olarak çalışabilirler. Pedagoji sertifikası alanlar öğretmenlik yapabilirler. Mütercimler özel büro açarak kendi çalışma alanlarını yaratabilirler.

 

Lisans programlarına ilişkin güncel bilgiler ve kabul koşullarına https://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/organizasyon.aspx?kultur=tr-TR&Mod=1&ustbirim=7&birim=17&altbirim=-1&program=2711&organizasyonId=116&mufredatTurId=932001 adresinden erişebilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü Ege Üniversitesi Kampüsü Bornova İzmir