canlı destek

FEDEK Akreditasyon Süreci

Yönetim Yapısı

Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Lisans Eğitimi: Ege Üniversitesi Mütercim ve Tercümanlık Bölümü, Almanca Mütercim ve Tercümanlık Lisans Programı ve İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Lisans Programı olmak üzere iki ayrı lisans programı kapsamında lisans eğitimi sunmaktadır. Lisans eğitimine kayıtlanan öğrenciler en az sekiz yarıyıllık sürecin sonunda 240 AKTS’yi toplamaları karşılığında ve zorunlu staj eğitimini tamamladıklarını kayıt altına almak suretiyle lisans derecesi almaya hak kazanır.

 

Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Çift Ana Dal ve Yandal Programları: EGE ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL YÖNERGESİ uyarınca Çift Ana Dal ve Yandal Programları uygulanmaktadır. Yandal programını başarı ile bitiren öğrenciler “Mütercim ve Tercümanlık Eğitimi Lisans Diplomasının yanı sıra, Yandal yaptığı bölümden Yandal programını tamamladığını belirten bir diploma almaya hak kazanır. Çift Ana Dal programını tamamlayan öğrenciye ise benzer biçimde Almanca Mütercim-Tercümanlık Lisans Eğitimi Diploması ya da İngilizce Mütercim-Tercümanlık Lisans Eğitimi Diplomasının yanı sıra çift anadal programını tamamladığını belgeleyen bir sertifika verilmektedir.


Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Lisansüstü Programları: Bölüm, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Mütercim ve Tercümanlık Bilim Dalı kapsamında 2015 yılında açtığı Almanca Mütercim ve Tercümanlık Tezli Yüksek Lisans Programında 2022 yılına kadar eğitim vermiştir. 2022 yılında ise müfredat ve program isim değişikliğine gidilmiştir. Çeviribilim Tezli Yüksek Lisans Programı adıyla eğitim faaliyetlerine devam edilmektedir. 2019 yılında ise Çeviribilim Doktora Programı açılmış ve ilk doktora öğrencileri kabul edilmiştir.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı yüzde yüz Almanca eğitim vermektedir. Normal Örgün Eğitim yapılan bölümde güz ve bahar yarıyıllarında 14 hafta eğitimi, 2’şer haftalık ara ve final sınavları izlemektedir. Final sınavlarının ardından derslerden kalan öğrenciler için bütünleme sınavı uygulanmaktadır. Bütünleme sınavlarına derslerden kalan öğrencilerin yanı sıra not yükseltmek isteyen öğrenciler de girebilmektedir.

 

PROGRAM ÖĞRETİM AMAÇLARI

PÖA 1

Mütercim Tercümanlık mesleğinin dünyada ve Türkiye’de geçirdiği tarihi gelişim süreci hakkında yeterli bilgiye sahip öğrencilerin yetişmesini sağlamak ve onları iş dünyasına ve sektöre hazırlamak,

PÖA 2

Kaynak dilin ve hedef dilin bütün üslup düzeylerine hâkim olup, üst düzey iletişim becerilerine sahip bireyler yetiştirmek,

PÖA 3

İletişimde kültürel farklılıkların önemini ayırdına varmış olarak, en az iki yabancı dilin kültürlerini iyi tanıyan ve izleyen ve temel düzeyde üçüncü bir dile hâkim olan bireyler yetiştirmek,

PÖA 4

En az iki yabancı dile iyi derecede ve bir üçüncü dile temel derecede hâkim olmak ve bu dillerden çeviri yaparken strateji ve yöntemleri bilen ve uygulayan öğrencilerin yetişmesini sağlamak,

PÖA 5

Çeviri sürecinde sözlük, terim bankalarını, bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanan bireyler yetiştirmek,

PÖA 6

Evrensel değerlerle koşut olarak çevirmenlik mesleğinin yasal çerçevesi ve mesleki etik hakkında bilgiye ve farkındalığa sahip bireyler yetiştirmek,

PÖA 7

Çevirmenlik mesleğinin sözlü ve yazılı çeşitli özel alan uygulamaları konusunda bilgi sahibi öğrenciler yetişmesini sağlamak,

PÖA 8

Araştırma ve geliştirmeye önem veren, hayat boyu öğrenmenin gerekliliğini benimsemiş bireyler yetiştirmek,

PÖA 9

Çeviride kalite kontrol süreci, düzelti yöntemleri ile terminoloji çalışmalarına hâkim olan öğrenciler yetiştirmek

PÖA 10

Öğrencilerin disiplinler arası bir eğitim ve öğretim yaklaşımı sunarak çok yönlü bir eğitim almalarını ve ülke kültürüne ve çalışma alanlarına özgüvenle katkıda bulunabilecek şekilde mezun olmalarını sağlamak

PÖA 11

Bilgiye kısa zamanda erişebilme yeteneği gelişmiş, araştırma ve bilgi edinme vasıtalarını bilen,

PÖA 12

Etik ilkelerden ve bilim ahlakından ödün vermeyen bireyler yetiştirmek.

 

 

 

Almanca Mütercim ve Tercümanlık Program Çıktıları

PÇ 1

Düzgün telaffuz, diksiyonuna hâkim aynı zamanda üstün iletişim becerisine sahip olma.

PÇ 2

Sektörün değişen beklenti ve koşullarına kolay uyum sağlayabilme.

PÇ 3

Sektörce aranan ve talep edilen çevirmenler olabilme ve bu talepleri yönlendirebilme.

PÇ 4

İlgili alanların kelime haznelerine her iki dilde sahip olabilme.

PÇ 5

Çeşitli alanların (Fen, Sosyal ve Sağlık Bilimleri vb.) terminolojisine hâkim olma ve bunun dışında Almanca ve İngilizceyi hem kaynak hem erek dil olarak kullanabilme.

PÇ 6

Çeviri sürecinde karşılaşılabilecek sorunları tespit etme ve bu sorunların üstesinden gelebilme aşamasında uygun stratejiler geliştirme.

PÇ 7

Disiplinlerarası çalışmalar yapabilme.

PÇ 8

Eğitimi verilen kültürlerin dil ve tarihlerine dair temel ve uzmanlık bilgisine sahip olabilme.

PÇ 9

Dilsel ve kültürel farklılıkların getirdiği özel koşulları farkedebilme ve karşılaşılan sorunları çözebilme.

PÇ 10

Analitik düşünebilme.

PÇ 11

Etik ilkelerden ve bilim ahlakından ödün vermeme.

PÇ 12

İlgili sektörlerle iş birliği yapabilme.

PÇ 13

Sözlü veya yazılı çeviri alanlarından en az birinde uzmanlaşma.

PÇ 14

Çevirinin ve çeviribilimin günümüzde taşıdığı önem ve güncel sorunları konusunda farkındalık taşıma.

PÇ 15

Çeviri teknolojisi konusunda teknik ve deneyim bilgisine sahip olma.

PÇ 16

En az iki dilde çeviri yapma ve üçüncü bir dilde temel metinleri okuyabilme, anlayabilme, çözümleyebilme ve çeviri yapabilme.

 

 

 

TYYÇ YETERLİLİKLERİ

BİLGİ

-Kuramsal

-Olgusal

(1) Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç- gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

 

BECERİLER

-Bilişsel

-Uygulamalı

(1)  Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

(2)  Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

 

YETKİNLİKLER

 

 

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk

Alabilme Yetkinliği

(1)  Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

(2)  Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

(3)  Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

 

 

Öğrenme Yetkinliği

(1)  Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,

(2)  Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

(3)  Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

 

 

 

 

 

 

 

 

İletişim ve Sosyal

Yetkinlik

(1)  Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları Bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.

(2)  Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

(3)  Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.

(4)  Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme

(5)  Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

 

 

Alana Özgü

Yetkinlik

(1)  Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.

(2)  Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

 

DERS İZLENCELERİ İÇİN LİNK VERECEĞİZ

ANKETLER İÇİN GOOGLE FORMS HAZIRLAYIP ONA LİNK VERİLECEK

 

KOMİSYONLAR

Eğitim-Öğretimi Geliştirme Komisyonu

Prof. Dr. Faruk YÜCEL Prof.             

Dr. Mehmet Tahir Öncü

Doç. Dr. Nilgin TANIŞ POLAT

Öğrenci Danışmanlık Komisyonu

Prof. Dr. Faruk YÜCEL Prof.                            

Dr. Mehmet Tahir Öncü 

Doç. Dr. Nilgin TANIŞ POLAT

Dr. Öğr. Üyesi Dilek ALTINKAYA NERGİS    

Akreditasyon Komisyonu

Prof. Dr. Faruk YÜCEL                                        

Prof. Dr. Mehmet Tahir Öncü 

Doç. Dr. Nilgin TANIŞ POLAT  

FEDEK Arşiv Komisyonu

Prof. Dr. Faruk YÜCEL                           

Doç. Dr. Nilgin TANIŞ POLAT 

Dr. Öğr. Üyesi Ayla AKIN

Arş. Gör. Furkan AKA

İntibak Komisyonu

Prof. Dr. Faruk YÜCEL                             

Prof. Dr. Mehmet Tahir Öncü  

Arş. Gör. Furkan AKA

Bölüm Tanıtım Komisyonu

Prof. Dr. Faruk YÜCEL                             

Dr. Öğr. Üyesi Dilek ALTINKAYA NERGİS                                                   

Arş. Gör. Furkan AKA

Bilimsel Etkinlikler Komisyonu

Prof. Dr. Faruk YÜCEL                                                

Doç. Dr. Nilgin TANIŞ POLAT            

Dr. Öğr. Üyesi Ayla AKIN

Mezuniyet ve Mezunlarla İlişkiler Komisyonu

Prof. Dr. Faruk YÜCEL                             

Dr. Öğr. Üyesi Dilek ALTINKAYA NERGİS                                                   

Arş. Gör. Furkan AKA

Sektörel (Endüstri, Sanayi, Yerel Yönetimler, Kamu Kurumları, STK’lar) İlişkiler Komisyonu

Prof. Dr. Faruk YÜCEL                              

Prof. Dr. Mehmet Tahir ÖNCÜ                  

Dr. Öğr. Üyesi Dilek ALTINKAYA NERGİS

Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Komisyonu

Doç. Dr. Nilgin TANIŞ POLAT                  

Dr. Öğr. Üyesi Dilek ALTINKAYA NERGİS                                                   

Arş. Gör. Furkan AKA

İnternet Komisyonu

Arş. Gör. Furkan AKA

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ